GODLY SORROW


Isa sa mga pinaka nakakaiyak na istorya na naisulat sa banal na aklat ng Diyos ay ating matatagpuan sa Mga Awit 51. Mababasa natin dito na si David ay nakipagusap sa Diyos at sinabi kung ano ang kanyang nararamdaman patungkol sa pagkakasala. Lahat ng pagiging makasarili, pagaalinlangan, takot, pangamba, galit, tampo at positibong pananaw upang madepensehan ang kanyang sarili sa pagkakasala at pagmamataas at pagyayabang  ay kanyang inalis .

Si Apostol Pedro ay naranasan rin ito noong tinatanong siya ng mga tao kung kilala niya si Cristo Hesus at kanyang sinagot na hindi niya ito nakikilala, at tatlong beses niya itong ginawa upang protektahan ang kanyang sarili laban sa mga tao umaalipusta sa kanya. Atin itong mababasa kung paano ito ginawa ni Pedro sa Aklat ng Lucas 22 : 54 -62. Mababasa rin ito sa Mateo 26:31-35 na hinulaan ni Cristo na ipagkakaila siya ni Pedro.

Ang kalungkutan ay sadyang ibinibigay sa atin ng Diyos na isang biyaya para sa atin. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo patungkol dito:

” Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala, kaya’t hindi kayo napasama dahil sa amin. – (2 Corinto 7:9)”

Sa makatuwid, ginagamit ng Diyos ang ating emosyon upang ipaalala sa atin na tayo ay nagkasala sa kanya, tayo ay sumuway sa utas niya at binigo natin siya sa kanyang kagustuhan. Huwag nating hayaan na ang salita ng Diyos ay balewalain ng ating mga Puso.

Huh, Pedro anong ibig mong sabihin?

Ganito kasi yon, halimbawa makikinig ka nga ng salita ng Diyos o sermon mula sa pastor o guro eh hindi mo naman tatangapin o iaaply sa buhay mo bagkus babatikusin mo pa ito at sasabihin , ano ba yan andaming arte ng Diyos, palagi ko itong naririnig sa mga relihiyosong tao na akala mo maka- Diyos, reklamo pala ng reklamo, mabuti pa kung ganyan ka wag ka ng magsimba o wag ka nang pupunta sa bahay sambahan kung reklamo lang pala ang dadalhin mo, para kang si Satanas simpleng utos di masunod!.

Balik tayo sa topic…

Ang salita ng Diyos o mismo ang Diyos ay sadyang mapanuri, nakikita nito ang anumang sikreto na ating mga  pinakatatago, nakikita nito ang ating mga kamalian, nakikita nito kung ano ang ating pamumuhay at kung saan ka nalulugod at natutuwa.

“Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot. -( Hebreo 4:12-13)” .

At ang pinakamabisang paraan upang siya ay ating masagot ay ang pagpapakumbaba at pagsasabi ng iyong mga kasalanan at pagsisisi sa pamamagitan ng taimtim, seryoso at isinasapusong pananalangin.

Iisa-isahin natin kung ano ang benepisyo ng maka – Diyos na kalungkutan.

1. Ang maka – Diyos na pangkalungkutan ay nagbibigay ng maka – Diyos na pangkapayapaan at kapanatagan ng kalooban.

- Minsan naghahanap tayo ng kapayapaan sa mundo (kapayapaan sa kawalan ng digmaan, sa kawalan ng kaguluhan , kawalan ng problema at kawalan ng tao pa nga) ngunit hindi tayo nakukuntento sa kapayapaan na pangmundo lamang. At dahil dito parang magulo pa rin ang ating isipan o ang ating konsensya kahit na nasa napakatahimik ka ng lugar.

2. Ang maka – Diyos na pangkalungkutan ay idinadala tayo sa pagsisisi.

- Palagi tayo nitong dinadala sa pagsisisi na siyang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kung tayo ay makikibagay sa maka-mundong bagay at maka-mundong kalungkutan , tayo ay mauuwi lang sa mas malalang kalungkutan na minsan ay dinadala ka sa pagpapakamatay, pagbibisyo, paninigarilyo at paginom ng alak hanggang sa ikaw ay malango nito. Ngunit kung iyong ipapahayag sa Diyos ang iyong nararamdamang kalungkutan , siya ay mahahabag sa atin at tayo’y kanyang patatawarin.

3. Ang maka – Diyos na pangkalungkutan ay nagbibigay ng panibagong lakas at kasiglahan.

-  Bilang Cristiano, tayong mga anak ng Diyos ay dapat laging masipag at nagkukusang loob sa paggawa ng gawain ng Diyos ng hindi humihingi ng pera o anu man dahil ito ay paglilingkod sa Diyos.

Paano ko mararanasan ang panibagong lakas o kasiglahan , Pedro?. Ang maisasagot ko lamang ay magsisi ka at talikuran ang kasamaan. Kapag tinalikuran mo ito at nagsisi ka ikaw ay patatawarin at lilinisin ka ng Panginoon upang ikaw ay mabigyan ng panibagong buhay sa piling Niya.

4. Ang maka – Diyos na pangkalungkutan ay pinayayaman ang ating pagiging mapagpakumbaba.

Mababasa natin sa bibliya ng lumang tipan na kailangan ng mga ritwal o paghahandog para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan, ngunit ito ay luma na at para sa mga anak ng Israel lamang kaya hindi na tayo nararapat para diyan. Sa makatuwid , hindi na natin kailangan pang mangumpisal, magmisa o magdasal ng ama-namin ng isang daang beses o umawit ang abe maria ng isang libong beses man para tayo ay patawaring ng Diyos. Aba kung gagawin mo yang pagdadasal ng scriptured na dasal ng makailang ulit eh hindi ka rin patatawarin ng Diyos (tandaan na iba ang pagiisip ng nilikhang banal at imortal kaysa sa nilikhang mortal tulad ng tao.)

Ano ang gagawin natin para tayo ay mapatawad? Una, isuko natin ang ating buong sarili, kasama ang isip, puso at kaluluwa sa Diyos. Pangalawa, sabihin ang mga kasalanan isa isa at kung kailangan mong umiyak , iyak lang habang ikaw ay nagdadasal (devotion).  Pangatlo, tanggapin na ikaw ay makasalanan at tanggapin si Cristo sa iyong buhay mula ngayon at magpakailanman.

Tularan natin sa aklat ng Lucas pangkat 18: 13-14  na isang tagakolekta ng buwis na dahil sa kahihiyan ay hindi niya mai-angat ang kanyang ulo upang makita ang kalangitan, bagkus siya ay napaluhod at umiyak at sinabing, “Panginoon ako ay makasalanan, patawarin niyo ako sa aking ginawa”.

Huwag nating hayaan na ang ating mga puso at kaluluwa ay masanay sa mga maka-mundong bagay. Huwag nating sanayin ito na magalak at malugod sa mga bagay na nasa sanlibutan. Huwag tayong maging excited sa paggawa ng mga bagay na ayon sa sanlibutan ( pagbibisyo, pagparty party all night, pagdodroga, pakikipagtalik, o anomang nasa daigdig na maaring ikadulot ng ating pagkalimot sa Diyos na Banal).

Dapat tayo ay magalak sa paggawa ng gawain ng Diyos. Halimbawa nito ay pangangaral ng salita niya, pagawit ng papuri sa Diyos at pagsisisi sa ating mga kasalanan at hayaan ang kanyang Espiritu Santo ang gumawa para sa atin. Ang humubog sa ating katauhan.

Alam ko noong bago pa lang ako sa paniniwalang ito ay naging masama rin ako, nagmalinis ako ngunit ipinahayag sa akin ng Panginoon na mali na ang ginagawa ko kaya ako ay umiyak at humingi sa kanya ng kapatawaran at hayaan siya ang humubog sa aking katauhan sa mga susunod na araw.

SALAMAT SA PAGBABASA! PURIHIN ANG DIYOS!

Holy Week


Mapapansin natin na tayo ngayon ay nasa sinasabi nilang “Banal na Linggo” na kung saan ipinagdiriwang natin? Ahh baka pagalaala nating mga Cristiano ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, kasi kung sasabihin kong “ipinagdiriwang” ay magmumukha naman tayong mga “HUDYO” AT “ROMANO” bakit? dahil ang mga hudyo mismo ang sumigaw na “ipako siya sa krus! ipako siya sa krus” at ang mga romano o tinatawag ngayon na italiano or vaticano ay ang mga taong pumatay at nagpahirap kay Kristo. Sila yung mga tao noon na tinatawag na Phariseo, mga relihiyosong lider na sa tingin nila sila lang ang tama at ayaw tanggapin ang aral na dala ni Cristo Hesus. Pero ngayon hindi natin mapapansin ang pagiging matigasin ng Relihiyong Romano Katoliko ang ganitong ugali sapagka’t sila ay mas similar sa sinaunang relihiyon ng babilonia.

Teka naligawa na ako. Anong mensahe ko?

Gusto ko lang iparating na dapat irespeto natin ang Panginoon ngayong linggong ito, huwag pupunta sa ibang lugar kung magpaparty party lamang o kung mag o-outing lamang sapagka’t nakakabastos ito sa Diyos.

At bilang Cristiyano, dapat panatilihin nating tayo ay matapat na alagad, tapat na naghihintay sa kanyang pagbabalik, tagasunod na madasalin sa lahat ng oras, ayaw sa sanlibutan at sa mga bagay nito, at dapat lagi tayong maging banal araw araw hindi lang sa tuwing semana santa.

Lagi tayong magpasalamat at humingi ng kapatawaran sa kasalanan ARAW ARAW , at hindi lang taon taon kung kailan sema santa.

At isa pa, huwag iinom ng alak na nakakalasing. Huwag maging manguusig at huwag gagawa ng kasamaan sa kapwa.

Bilang isa tagasunod ni Cristo, tayo ay dapat maging katulad niya at hindi katulad ng kalaban.

Saka huwag tayo gagawa ng ikasasama sa katawan natin , huwag magpenetinensya o parusahan ang sarili o ipako mo sarili mo sa krus, mali po iyon! ginawa na ni Kristo yon para sa atin, kaya kung gagawin mo iyon hindi ka rin niya patatawarin sa kasalanan mo hangga’t hindi ka nagsisisi at humingi ng kapatawaran sa mga ito sa pamamagitan ng pagdadasal.

Ang tanging paraan upang makatanggap ng kaligtasan mula sa kanya eh, makinig , tanggapin ang aral kahit tumusok ito sa puso mo . Bakit? kaya nga sinabi niya na hindi siya naparito para magbigay ng kapayapaan bagkus siya ay pumarito para magdala ng kaligtasan at aral galing sa Diyos Ama na kasing talim ng espada.  Bakit kasing talim ng espada ang aral ni Cristo ? ang espada ay iyong salita ng Diyos, tunay ito sapagka’t kapag nakarinig ka ng tunay na salita niya mula sa biblia ay parang tinutusok ang puso mo sa sakit na halos magrebelde ka na sa Diyos, at dahil don magagalit ka pero kapag tinanggap mo ang aral, iiyak ka dahil nagkamali ka, at doon lang magkakaroon ng pagsisisi at pag nakapagsisi ka na ay patatawarin ka na niya.

Ngunit hindi pa roon nagtatapos, dapat ay palagi kang magdadasal at humingi ng gabay sa kanya na suwayin niya si Satanas na ikaw ay dayain upang makagawa ng kasalanan. Basahin lagi ang biblia upang magbago ang ugali at pananaw natin sa mundo. Alisin ang galit sa puso at iwan na lamang ito sa altar ng Diyos siya na ang bahala sa mga kaaway mo. at mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo noon upang ikaw ay maluwalhati ng Diyos Ama sa kaharian ng langit. :)

At pagnakamit na natin ang gabay ng kanyang espiritu santo tayo ay makakalaya na at makakasamba sa Diyos ng walang alinlangan.

Oh tandaan lagi ang sinabi ko! Purihin ang Panginoon! Pagpalain nawa kayo ng Diyos!

-Pedro

Mabisang Armas laban sa Panganib


Dito sa Pilipinas hindi na tayo bago sa mga panganib tulad ng aksidente, nakawan, holdapan , krimen,at iba’t ibang kalamidad.

At minsan , tanging sa Pilipinas lamang makikita ang mga taong ganid sa pera na handang pumatay makakain lamang. At sila yung mga taong tinatawag na “kriminal”, na puwede nating ipareho sa isang hayop na kumakain ng kapwa niya hayop, ang pagkakaiba nga lang nila eh ung tao pumapatay ng kapwa niya para magnakaw ng gamit nito ngunit ang sa hayop eh pinapatay niya ang kapwa niya hayop para may makain pero kung tutuusin pareho lang iyon kumbaga equals sila.

Marami akong nababalitaan na masasamang pangyayari na nagmula sa aking mga katrabaho, kaibigan at mga kakilala.

Tulad nito isang kuwento na to na nakita ko lang sa facebook:

Babala para sa mga commuters – MUST READ

Papunta sila ng kaibigan niya sa CEU kahapon para sunduin yung isa pa nilang kaibigan. Sumakay sila ng jeep sa may bandang Ortigas. Pagsakay nila, konti lang yung mga pasaherong nakasakay. Mag-jowang magkayakap, isang matandang babae, sila, tapos yung driver. Sa may bandang likod sila nakaupo. Yung mag-jowa yung nasa may bandang unahan ng jeep. Nakasandal si ate kay kuya na parang natutulog tapos si kuya nakayakap kay ate. Yung matandang babae naman nasa may bandang gitna. Inaabot na nung kaibigan ko yung bayad niya dun sa lalaki pero hindi siya pinapansin kaya yung matandang babae na lang yung nagabot ng bayad. Yung matandang babae din yung nagabot ng sukli sa kanila. Napansin na din nila nung mga oras na yun na ang sama ng tingin ng driver sa kanila. So medyo nagtataka na din sila. Mayamaya, biglang sinabi sa kanila nung matandang babae na bumaba na sila. So lalo silang naguluhan kung saan mas matatakot. Sa manong driver na masama yung tingin o sa aleng bigla na lang nagyayayang bumaba ng jeep. Hindi na din sila nagisip tapos bumaba na sila ng jeep. Pagkababa nila ng jeep, sinabi sa kanila nung matandang babae kung bakit. Buti na lang daw hindi sila nagtanong kung bakit. Sabi nung matandang babae patay na daw yung babaeng nasa jeep. Hindi daw mag-jowa yung dalawa. Kaya nakasandal si ate kay kuya tsaka nakayakap si kuya kay ate kasi may nakasaksak kay ate na ice pick. Kaya hindi din inaabot ni kuya yung bayad. Napansin din daw ni ale na medyo nangingitim na yung bandang leeg ni ate. Kaya din daw siguro masama yung tingin ni manong driver sa kanila kasi baka binabalaan na din silang bumaba.

The End

At eto namang isa ay personal experience ng ka-opisina ko:

Nang pauwi na daw siya sa kanila mayroong motor na dumaan sa kanya na tatlo ang sakay. Naka headset kasi siya kaya siguro napagdiskitahan na holdapin. Kasi sa ngayon ung mga holdaper kasi nagaasume na lahat ng naka ear-phone sa kalsada o sa sasakyan eh wala ng naririnig na iba yan at nakatuon lang ung isip niyan sa pinapakinggan niyang kanta.

Eh di eto naman siya na malapit na sa gate ng subdvision nila na may bigla daw humarang na dalawang lalaki sa kanya, at tintukan ng isang bagay.

Sa isang banda may hawak na bote ng Fit n’ Right itong kaopisina kong ito , so hinawi niya yung bagay na yon at tumalsik naman ito sabay tumakbo siya. Hahabulin daw sana siya nung dalawang holdaper kasama nung nakamotor ng bigla siyang sumigaw “Guard Guard Guard!” , siguro natakot daw ung holdaper kaya umalis na ito. at buti na lang nakaligtas siya sa pangyayaring iyon at isa pa, bakla siya at bote ng Fit n Right lang ang ginamit niya, pero siguro hindi ganoon kaganid ung nakainkuwentro niya at hindi tulad ng ibang kriminal na pakalat kalat na sasaksakin ka agad ng walang sabi sabi sabay takbo at kuha ng gamit mo. Dahil kung ganoon hindi lang Iphone4 niya ang makukuha kundi pati ang laptop niya. Pero salamat at natakbuhan niya.

The End

At ako rin mayroon ding karanasan sa ganyan.

Isang gabi sumakay ako ng bus sa guadalupe, nag-iisa ako at maya nakapasak na headset sa tenga ko. Pagdating sa crossing mayroong nagbebenta ng mani na may kasamang mukhang gangster na jejemon.

Yung manong na nagbebenta ng mani ang tumabi sakin, tapos ung jejemon guy ay nasa likod ko, so nagtaka ako.

Sabi ko sa sarili ko , ito na yata yung sinasabi sakin ng Boss ko noong nagkakasabay pa kami pauwi, na magingat daw kasi minsan makakapansin ka ng nagbebenta ng mani or balot na sasakay sa bus tapos hindi sila agad bababa. Kasi normally pag halimbawa may pumasok na nagbebenta ng candy or junk food eh lalabas agad yan pag tumakbo na ung bus, so sa case ko hindi ito bumaba.

Habang tumatakbo yung bus along ortigas highway pumikit ako at bumulong, “God please help me, in the name of Jesus”. at sabay hinawakan ko ung wallet , bag at mga bulsa ko.

Nang makalampas na ng megamall may sumakay na isang sundalo o pulis ba iyon. and then bigla na lang bumaba ung jejemon guy t ung manong sa santolan station at tumalon lang ito at hindi nagpara.

Sabi ko ulit,”Lord salamat po,iniligtas niyo ako, in the name of Jesus”.

The End

Kahit saan man tayo mapunta, lahat ng nakapaligid satin ay masama. Kaya huwag na huwag tayo dapat magtiwala sa mga taong nakakasalamuha natin sa labas, at hindi mo alam na may balak pala silang masama para sa iyo.

At higit sa lahat huwag na huwag nating kalimutang MAGDASAL, dahil ang Diyos ay mabilis pa sumaklolo at magbigay ng tulong kesa sa mga pulis barako sa tabi tabi. Mabilis pa siya sa liwanag at hangin kung sumagot sa mga panalangin.

At dapat lagi rin nating tandaan na huwag na huwag nating kalimutan magdasal o manalangin bago tayo umalis ng ating mga bahay at opisina.Humingi tayo sa kanya ng pagiingat at gabay upang suwayin niya si Satanas at ang masasamang tao na gambalain tayo at gawan ng masamang bagay. At pagdating sa bahay bago matulog ay manalangin muli tayo ng pasasalamat sa kanya dahil iningatan niya tayo.

Sa ngayon,  palagi na ako nakikipagusap sa kanya, araw-araw, gabi gabi, oras oras. At hindi na niya ako pinababayaan dahil simula ng magpasya akong maging tapat sa kanya at gagawin ang kanyang mga utos ay wala ng anumang masamang nangyari sa akin hanggang ngayon.

Tandaan na ang Diyos ay nalulugod sa mga taong sumusunod at nagtitiwala sa kanya, samantalang nagbibigay siya ng mga babala sa mga taong hindi sumusunod at nagtitiwala sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaubaya niya kay Satanas na gawan sila ng karumaldumal na bagay . Bakit ginagawa ito ng Diyos?, dahil gusto niyang matiwala tayo sa kanya ay magbalik loob .

Dapat alalahanin ng bawat isa sa atin na dapat tayo’y laging manalangin at kausapin siya (ang Diyos), hindi yung mananalangin ka lang kung kailan ka may problema, magdadasal ka lang kung malapit ka ng mamatay, magdadasal ka lang kung naaksidente ka na, magdadasal ka lang kung kelan tapos na ang lindol o lumilindol na. Huwag tayong ganoon, dahil sa oras na nagbigay babala ang Diyos at hindi tayo sumunod ay wala po tayong magagawa.

Karamihan sa mga tao ngayon, lalong lalo na yung mga nagsasabi kristiyano daw sila eh hindi naman nagdadasal, magdadasal lang kung kailan may kailangan sila, kaya minsan hindi na tayo sinasagot ng Diyos sa ating mga dasal dahil matapos maibigay niya ang hinihingi natin sa kanya ay makakalimutan na natin siya, kumbaga, naalala lang natin siya kapag tayo ay naghihirap samantalang kapag tayo ay guminhawa nakakalimutan na natin ang mga habilin niya. Huwag naman po sana tayong ganito.

At sa lahat lahat ng mga ito, ang pakikipagusap at pakikipagsundo sa Diyos ang siyang tanging armas upang makaligtas sa isang panganib. Tulad ni David na lumaban kay Goliath, na tanging Diyos lang ang inasahan niya kaya natalo niya ang higanteng ito.

Purihin ang Diyos na  si Yahweh! at ang Panginoong Hesus!

MAGTIWALA SA DIYOS YAN ANG MABISANG ARMAS.